12-15
16-30
Muziek en video
logo
Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Begeleiders   >   Materialen   >   Materiaal Communievoorbereiding

Materiaal Communievoorbereiding

Materiaal Communievoorbereiding

Er zijn verschillende programma's die je kunt gebruiken als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Hieronder een aantal goedgekeurde projecten:

Ik ben bij je

door Susan Balthussen (2017)

Dit is een eerste communie­pro­ject, dat is uitge­ge­ven binnen de doorlopende catechese methode Het Licht op ons pad. Het eerste communie­pro­ject kan ook los van Het Licht op ons pad gebruikt wor­den.

Het project wordt aan­be­vo­len door het Officium Catecheticum in Neder­land en de Interdio­ce­sane Com­mis­sie voor de Catechese van België.

Het project beslaat 10 bij­een­komsten voor de kin­de­ren: 8 bij­een­komsten voor de eerste communie en 2 bij­een­komsten na de eerste communie. Het project bevat een bege­lei­ders­boek (€ 20,95) en een deel­ne­merspakket (€ 14,95). Het deel­ne­merspakket bevat naast het werk­boek o.a. ook een vrien­den­boekje, invul­kaar­tjes en een vier­wij­zer.

Ik ben bij je (Adveniat)

Blijf dit doen

door Liesbeth Stalmeier (2012)

Dit is een mooi vormge­ge­ven communie­pro­ject, waarbij praten en doen elkaar aanvullen. Blijf dit doen slaat op blijven samen­ko­men om de eucha­ris­tie te vieren en een leer­ling van Jezus te blijven.

Het project is ont­wik­keld door bisdom Rotter­dam en wordt aan­be­vo­len door het Officium Catecheticum van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap in Neder­land.

Het project bestaat uit acht bij­een­komsten voor de kin­de­ren, één ouder/kind-bij­een­komst en twee ouder­avon­den. Het project bevat een bege­lei­ders­boek (€ 20) en een deel­ne­merspakket (€ 12,50). Het deel­ne­merspakket bevat naast het werk­boek o.a. ook een Eucha­ris­tie vier­wij­zer met uitleg over wat er gebeurt op ver­schil­lende momenten in de eucha­ris­tie­vie­ring.

Gods Grootste Geschenk

Vertaald door Samuël Advies voor geloofsgroei (2008)

Bij dit eerste communie­pro­ject staat het thema van “het Geschenk” op ver­schil­lende wijzen centraal (o.a. de schep­ping, jezelf, het doopsel, vriend­schap, ver­ge­ving en uit­ein­delijk de Eucha­ris­tie).

Het project is ver­taald uit het Engels (God’s Greatest Gift ge­schre­ven door Ber­na­dette Wilson) en is ver­taald en bewerkt door mede­wer­kers van Samuël Advies voor geloofsgroei. Het project nodigt sterk uit om het li­tur­gisch jaar te integreren in het project.

Het project bestaat uit twaalf bij­een­komsten voor de kin­de­ren en twee ouder­avon­den. Het project bevat een handlei­ding voor bege­lei­ders (€ 23,50) en een werk­boek voor de kin­de­ren, ingebon­den dan wel los­bla­dig verkrijg­baar (€ 15).

Gods Grootste Geschenk (Samuel Advies)

Gerelateerde artikelen Vorming | Katholiek | Communie
share on facebook share on twitter share via email